top of page

Metabola tillstånd

Hypoglykemi orsakar symptom på encefalopati- storhjärnesymtom. Förekommer på valpar (kattungar) då glykogen depåerna tömts (vanligen i samband med gastroenterit), sepsis, för hög insulingiva, hypoadrenokortisism, “jakthundshypoglukemi” (kopplat till kraftig katekolaminfrisättning). Neurologiska symtom (förändrat mentalt status, epileptiska krampafall) vanligen när glukos sjunker under 2.5mmol/l (beror på hur snabbt glukos sjunkit).

 

Hyperglykemi, som vid diabetes mellitus, kan orsaka periferal neuropati speciellt på katt, vid, ketoacidos ses encefalopatiska symptom.

 

Hypotyreos kan orsaka perifer neuropati på hund.

Ett livshotande tillstånd i form av en hypotyroid encefalopati, myxödem koma, leder till grav påverkan på det mentala statuset.

Hypertyreos kan på katt leda till oro, rastlöshet, irritabilitet och även aggressive beteenden. Hypertension kan bidra till encefalopatiska symptom.

 

Hypoadrenokortisism kan leda till perifer neuropati. Blodprover kan visa hyponatremi, hyperkalemi, azotemi. Neurologiska symptom ses vanligen när K är > 6.5 mmol/l

 

Hyperadrenokortisism kan ge en cushinoid myopati, vilket även kan ses vid iatrogen cushing.

Hypofysära makroadenom kan ge symptom på en encefalopati med förändrat mentalt status eller synnedsättning. Blodprover kan visa förhöjt ALP (alkaline phosfatase) och hyperlipemi.

 

Hypokalemi kan orsaka myopati som ses i form a ventroflexion av halsen på katt

 

Hypokalemi ses vid kronisk njurskada och neurologiska symptom kan ses vid kaliumnivåer <3-3.5 mmol/l

 

Hypocalcemi som bla förekommer vid eklampsi kan leda till muskelsvaghet, tetani och epileptiska krampanfall.

 

Hypercalcemi förekommer vid till exempel neoplasi eller hyperparatyreos och kan orsaka muskelsvaghet och letargi

 

Hepatoencefalopati kan ses vid portosystemiska shunter och levercirros. Vanligen ses gallsyrestegring, lågt urea, högt ammoniak och hypoalbuminemi.

 

Vid uremisk encefalopati ses azotemi och metabolisk acidos

 

Elektrolyt-orsakad encefalopati

En obalans av Natrium kan orsaka symptom på en encefalopati till följd av hyper-alternativt hypoosmolaritet. Symtomens grad beror på hur snabbt förändringen uppkommit

 

Hyperlipemi kan orsaka epileptiska krampanfall och finns dokumenterad hos dvärg Schnauzer

bottom of page