top of page

lseavvikelse

FÖREKOMST AV KOTANOMALIER PÅ  MOPS

HV.tif
Facettledshypoplasi.tif
Spina bifida.tif
övergångskota TL.tif

Hemivertebra

Underutvecklad facettled

Spina bifida

Övergångskota bröst-ländrygg

Två grupper av mopsar i jämförbar ålder; med (30 stycken) och utan (27 stycken) neurologiska symtom, ingick i studien. De mopsar som ingick i studien med neurologiska symtom visade samtliga symtom förenliga med en progressiv icke-smärtsam myelopati (det vi kallar "vingelmops").

Myelopatin var dessutom bekräftad med magnetkamera-undersökning och/eller patologi. I studien ingick svenska och norska mopsar samt mopsar från England.

Kotkroppsanomalier var vanligt förekommande på mopsar både med och utan neurologiska symtom med knappt fyra kotkroppsanomalier per mops oavsett neurologiskt status. Underutvecklade facettleder förekom på majoriteten av alla mopsar och var den vanligaste förekommande kotkroppsanomalin. Spina bifida sågs uteslutande av första bröstkotan. Ingen mops hade blockkota.

Ingen skillnad kunde påvisas vare sig vad gäller förekomst, eller typ av kotkroppsanomali mellan dessa två grupper av mopsar med en genomsnittlig ålder av 7 år.

Vet J Rohdin.GIF
bottom of page