top of page

Tvångsmässiga beteenden

OCD, obsessive-compulsive disorder, är ett ångestrelaterat tillstånd som på människor ger oönskade och återkommande tankar och känslor(obsessions) som får individen att känna sig tvingad att utföra specifika handlingar (compulsions). Dessa tvångsmässiga handlingar, eller ritualer, är stereotypa beteenden som repeteras om och om igen och som i sitt sammanhang inte fyller någon nödvändig funktion, det kan handla om utdragna tvättritualer, samlartvång, att kontrollera att spisen är avstängd eller dörren låst upprepade gånger.

Hundar kan visa en rad olika tvångsmässiga beteenden så som att jaga svansen, suga eller slicka på sig själv eller på saker, stirra upp i luften och jaga skuggor. Katter kan cirkla eller röra sig tvångsmässigt i förutbestämda mönster. Vissa hundraser så som Bullterrier och Dobermann samt katter av orientalraser är mer benägna för tvångsmässiga beteenden än andra. Tvångsmässiga beteenden utlöses av tillstånd som för individen upplevs som stressande, konfliktfyllda eller frustrerade. Frustration kan upplevas om det finns en motivation för ett visst beteende men inget utrymme för att det ska kunna utföras.

De tvångsmässiga handlingarna kan bli så uttalade och besvärande att de kräver behandling. I fall där beteendet blivit så tidskrävande och fixerat att de stör normala, dagliga aktiviteter slutar det ibland med avlivning.

På humansidan finns starka bevis för att OCD är en genetisk sjukdom. Då CCD förekommer mer frekvent inom vissa raser har ett liknande samband misstänkts även på hund.  Nyligen har en risk allel för utvecklande av OCD på hund identifierats vilket ytterligare stödjer att det finns en genetisk disposition för CCD.

Flybiting

”Flybiting” är ett symtom som ses ibland på hund. Symtomet har fått sitt namn då det ser ut som att hunden fångar flugor (som inte finns) med munnen. ”Flybiting” kan ses tillsammans med andra symtom som att hunden slickar i luften eller på föremål eller på sig själv.

Tidigare ansågs symtomet vara ett fokalt epileptiskt anfall till följd av epilepsi och dessa hundar behandlades utan större framgångar med antiepileptika. Därefter har man ansett att dessa symtom sannolikt är ett uttryck för tvångsmässighet ett slags ”obsessive-compulsive disorder”. Den uppfattningen förekommer fortfarande men man har också insett att symtomet kan bottna i fysiska orsaker. En artikel från 2012 beskriver 7 hundar med en underliggande orsak till detta beteende varav magtarmbesvär var den vanligaste orsaken. OBS! Dock endast 7 hundar, svårt att dra slutsatser på ett så litet patientunderlag.

bottom of page